نظر سنجی

۱-میزان رضایت شما از جمع آوری به موقع و مناسب زباله ها درابتدای روز یا راس ساعت مقرر؟ *

۲- میزان رضایت شما از نحوه پاکیزه سازی خیابانها و معابر و سایر نقاط شهر در ابتدای روز؟ *

۳- میزان رضایت شما از نحوه نگهداری و رسیدگی به فضای سبز وامکانات رفاهی شهری؟ *

۴- میزان رضایت از روند افزایش فضای سبز شهر؟ *

۵- میزان رضایت شما از تزئینات و زیباسازی میادین و سایر مکانهای شهر؟ *

۶- میزان رضایت شما از لایه روبی و پاکسازی مسیل ها؟ *

۷- میزان رضایت شما از نحوه اطلاع رسانی زمان و چگونگی پسماندهای خشک و پاسخگویی و اقدام مسئولین در این خصوص؟ *

۸-میزان رضایت شما از نحوه اطلاع رسانی در خصوص مبارزه با جانوران موذی و نصب اطلاعیه؟ *

۹- میزان رضایت شما از میزان پاسخگویی به مشکلات و رفع آنها *

۱۰- میزان رضایت شمااز نوع برخورد پرسنل شهرداری؟ *

۱۱- میزان رضایت شما از نوع برخورد پرسنل خدمات شهری؟ *

۱۲- میزان رضایت شما از عملکرد آتش نشانی شهر