اجراء پل عرضی بلوار دکتر شریعتی (میدان امام حسین )توسط شهرداری

کد خبر: 1343 پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹