سنگ چینی در کوچه ومعابر محله پایین سینی جهت مهار و هدایت آبهای سطحی وآسان سازی در دسترسی

کد خبر: 1460 شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹