آسفالت قسمت کند رو ضلع شمالی بلوار دکتر شریعتی آلونی

کد خبر: 1537 یکشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۹