اجراء آسفالت باند تند رو بلوار شریعتی در ضلع جنوبی ازمیدان به سمت بروجن

کد خبر: 1499 شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۹