نصب تابلوی شهداء شهر در ورودی روبه روی گلزار شهداء

کد خبر: 1504 شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۹