دوشنبه, ۲۹ دی , ۱۳۹۹

پروژه های شهرداری

ایجاد ترانشه دفن زباله

کد خبر: 266 سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸

آسفالت معابر

کد خبر: 259 سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸

اجرای جدول بندی معابر سینی

کد خبر: 256 سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸

اجرای جدول بندی معابر سینی

کد خبر: 247 سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸